Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


 1. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van JG Sports wordt geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 2. Deelname aan de trainingen van JG Sports is op eigen risico. JG Sports is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens de training.
 3. JG Sports is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen en materiële schade.
 4. JG Sports is club onafhankelijk en te gast op de trainingslocaties. Deelnemers dienen zich correct te gedragen op en rond de trainingslocatie.
 5. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. In geval van vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de kosten van herstel of vervanging op de deelnemer worden verhaald.
 6. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de door JG Sports aangegeven tijd aanwezig zijn.
 7. Van deelnemers wordt een positieve houding verwacht t.o.v. de trainers, begeleiders en andere deelnemers.
 8. JG Sports is gerechtigd om deelnemers te weigeren indien dit nodig is vanwege de capaciteit, veiligheid, openbare orde e.d.
 9. JG Sports kan gemaakte foto’s en video’s gebruiken voor eigen doeleinden, zoals de website, social media, e.d. In geval van bezwaar hiertegen dient dit schriftelijk te worden gemeld voorafgaande aan de eerste training.
 10. Trainingen gaan altijd door tenzij deze schriftelijk door JG Sports worden afgezegd.
 11. Tot een week voor aanvang van de eerste training kan geannuleerd worden.
 12. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald.
 13. Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 14. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist JG Sports.